Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Tuần 21
Thứ tư
20/05/2020
07:08 HỌP BAN GIÁM ĐỐC hội trường lơn GIÁM ĐỐC

Tuần 21

Thứ tư (20/05/2020)

07:08:
Nội dung : HỌP
Thành phần : BAN GIÁM ĐỐC
Địa điểm : hội trường lơn
Chủ trì : GIÁM ĐỐC